Login: 
Hasło: 
  Nie masz konta? Zapomniałeś/aś hasła? ZAREJESTRUJ SIĘ lub ZMIEŃ HASŁO
ZAPISY DO XIV EDYCJA TURNIEJU
RUSZAJĄ W LUTYM 2015 ROKU!
TURNIEJ ORGANIZOWANY W RAMACH BYDGOSKIEGO GRANTU OŚWIATOWEGO PRZEZ
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

R E G U L A M I N
XIV FORDOŃSKIEGO TURNIEJU WIEDZY ALGORYTMICZNEJ


XIV Fordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej - zwany dalej turniejem - jest formą konkursu przedmiotowego organizowanego przez zespół nauczycieli informatyki,
i matematyki XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy przy współudziale nauczycieli akademickich Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych..

 

 

CELE

 • Stworzenie możliwości prezentacji wiedzy, umiejętności i zainteresowań
  z zakresu algorytmiki i programowania uczniom szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.
 • Wyzwolenie aktywności poznawczej u uczniów ze szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych, szczególnie uczniów informatycznie uzdolnionych.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej.
 • Stwarzanie możliwości zdrowego współzawodnictwa i możliwości samooceny zainteresowanych (uczniów, nauczycieli).
 • Rozpoznanie uczniów uzdolnionych informatycznie oraz dalsze rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. 

 

 

ORGANIZACJA TURNIEJU

1.     Turniej jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.     Turniej składa się z dwóch etapów.

3.     Etap I weryfikuje wiadomości i umiejętności rozwiązywania problemów algorytmicznych.

4.     Etap II weryfikuje umiejętności wykorzystania języka programowania wysokiego poziomu do rozwiązania problemu algorytmicznego.

5.     Rejestracji uczniów startujących w turnieju powinien dokonać nauczyciel uczący lub prawny opiekun ucznia. W przypadku ucznia pełnoletniego rejestracji może dokonać sam uczeń.

6.     Zgłoszenie udziału w turnieju polega na dokonaniu rejestracji uczniów na stronie http://www.liceumxv.edu.pl/ftwa/.

7.     Adres Organizatorów:
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Berlinga 13, 85-796 Bydgoszcz
tel. 052 343 66 67
http://www.liceumxv.edu.pl/ftwa/

e-mail: ftwa@liceumxv.edu.pl - adres konkursu
e-mail: admin@liceumxv.edu.pl  - adres administratora strony

 

PRZEBIEG TURNIEJU

ETAP I

1.     Etap I turnieju polega na rozwiązaniu testu składającego się z 5 pytań teoretycznych (test wyboru) oraz zadań praktycznych sprawdzających wiadomości algorytmiczne uczniów. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej konkursu http://www.liceumxv.edu.pl/ftwa/

2.     Etap I trwa 90 minut.

3.     Po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań problemowych, uczestnicy pozostawiają swoje prace na swoim miejscu i opuszczają pomieszczenie.

4.     Wyniki:

·       wyniki I etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej turnieju http://www.liceumxv.edu.pl/ftwa/.

·       do II etapu turnieju zostanie zakwalifikowanych łącznie 16 uczestników, których rozwiązania zadań z I etapu zostaną ocenione przez jury najwyżej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany powyższych ustaleń liczbowych w zależności od liczby zgłoszonych uczestników i uzyskanych wyników.

·       lista wszystkich osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu, zostanie umieszczona na stronie internetowej turnieju.


 

ETAP II

1.     Termin: podany zostanie w trakcie I etapu turnieju.

2.     Etap II odbędzie się w budynku Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Adres: Plac Weyssenhoffa 11 Bydgoszcz.

3.     Etap II turnieju polega na samodzielnym napisaniu programów komputerowych rozwiązujących przedstawiony problem algorytmiczny w wybranym języku programowania wysokiego poziomu.

4.     Wszystkie zadania rozwiązywane są w ciągu jednej pięciogodzinnej sesji.

5.     Integralną częścią rozwiązania zadania jest program napisany w języku programowania wysokiego poziomu tj. np. Pascal, Visual Basic, C++, Delphi, Java i skompilowany w dostępnym bezpłatnie kompilatorze. Rozwiązania
w Asemblerze nie będą brane pod uwagę. Uczniowie zakwalifikowani do
II etapu odpowiednio wcześniej informują organizatorów, jakiego narzędzia programistycznego będą chcieli użyć w II etapie.

6.     Wyniki:
Wyniki II etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej turnieju http://www.liceumxv.edu.pl/ftwa/.

Termin ogłoszenia wyników podany zostanie w czasie trwania sesji.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA II ETAPU

1.     Etap II turnieju polega na samodzielnym rozwiązaniu otrzymanych zadań
w ciągu pięciogodzinnej sesji.

2.     W czasie rozwiązywania zadań konkursowych każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer zgodny ze standardem IBM PC, wydrukowany zestaw zadań oraz czyste kartki przeznaczone na notatki. Zawodnikom wolno korzystać wyłącznie ze sprzętu dostarczonego przez organizatora. Stanowiska są przydzielane losowo.

3.     Na sprawdzenie kompletności oprogramowania i poprawności konfiguracji sprzętu jest przeznaczone pół godziny przed rozpoczęciem sesji. W tym czasie wszystkie zauważone braki powinny zostać usunięte. Jeżeli nie wszystko uda się poprawić w tym czasie, rozpoczęcie sesji w tej sali może się opóźnić.

4.     W przypadku stwierdzenia przez jury awarii sprzętu w czasie zawodów, termin zakończenia pracy przez uczestnika zostaje przedłużony o tyle, ile trwało usunięcie awarii.

5.     Jedyną dopuszczalną literaturą w czasie trwania zawodów są firmowe opisy oprogramowania w formie modułu „Pomoc” dostarczanego wraz
z oprogramowaniem. Nie można korzystać z żadnych innych książek ani pomocy, takich jak: dyski, notatki, wydruki czy strony internetowe.


 

6.     W czasie pięciogodzinnej sesji:

·       Jakikolwiek sposób komunikowania się z członkami jury, co do treści
i sposobów rozwiązywania zadań nie jest dopuszczalny.

·       Komunikowanie się z innymi uczestnikami turnieju jest podczas rozwiązywania zadań zabronione pod rygorem dyskwalifikacji.

·       Po upływie wyznaczonego czasu wszelkie czynności uczestnika przy jego komputerze są wzbronione, a przekroczenie tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika.

·       Gdy sesja zbliża się ku końcowi zawodnik powinien:

-           utworzyć na pulpicie folder ze swoim nazwiskiem i imieniem oraz oznaczeniem szkoły, np. "Jan Kos XVLO"

-           skopiować do utworzonego folderu pliki z kodami źródłowymi oraz pliki ze skompilowanymi programami, które mają zostać ocenione

-           nazwy plików powinny być zgodne z oznaczeniem zadań,
np. "zadanie_1.cpp" i "zadanie_1.exe", "zadanie_2.pas"
i "zadanie_2.exe", itd.

-           usunąć z pulpitu wszystkie pozostałe pliki i foldery - na pulpicie powinien pozostać wyłącznie folder z plikami do sprawdzenia

·       W przypadku odstępstwa od powyższego punktu regulaminu ocenie podlegają pliki zapisane najpóźniej.

·       Każdy zawodnik powinien sporządzić krótki opis użytej przez niego metody rozwiązania zadania uzupełniony ewentualnie krótkim uzasadnieniem jej poprawności. Opis jest źródłem informacji dla jury o użytej przez zawodnika metodzie.

·       Każda kartka z danymi (materiałami) przekazana jury musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika turnieju. Dane te należy też podać
w komentarzu na początku każdego programu.

 

NAGRODY

1.     Uczestnicy turnieju, którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymują tytuł finalisty turnieju, natomiast uczestnicy, którzy zdobyli trzecie, drugie i pierwsze miejsce w II etapie turnieju zostają laureatami turnieju.

2.     Finaliści otrzymują wyróżnienie w formie dyplomu będącym potwierdzeniem posiadanej wiedzy i umiejętności.

3.     Laureaci otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów oraz dyplom będący potwierdzeniem posiadanej wiedzy
i umiejętności.

4.     Nauczyciele - opiekunowie finalistów otrzymują stosowne dyplomy uznania za przygotowanie uczniów do turnieju.

Jesteś osobą odwiedzającą stronę konkursu

Data wejścia: 2018-05-25      Godzina wejścia: 04:50:44      IP: 54.156.76.187